Mobirise Site Builder

Breakfast

A) Alu Paratha Chatni/Curd
B) Gobi Paratha Chatni/Curd
C) Palak Paratha Chatni/Curd
D) Meethi Paratha chatni/Curd
E) Puru Sabji
F) Plain Paratha with Sabji
G) Plain Roti with Sabji
H) Idli Sambhar Chatni
I) Dosa Sambhar Chatni
J) Alu Stuffed Bread
K) Butter Bread and Sabji
L) Uttapam Sambhar
M) Poha
N) Upma Sabji

Lunch

 A) Chawal or Pulao Basmati Rice
B) Daal High Quality
C) Two Seasonal Vegitable
Mix Vegitable
Palak Masala
Gobi Alu
Bhindi Curry
Bhindi Bhujia
Alu Bhujia
Matar Alu
Alu Baingan
Soya Alu Curry
Kaddu Alu etc
D) Paneer Every 3rd Day
Matar Paneer
Paneer Butter Masala
Masala paneer
E) Sweets -Custurd-Kheer
F) Chokha
G) Salad
H) Papad
I) Achar


Dinner

 A) Plain Roti and Sabji
B) Paratha and Sabji or Butter Paneer
C) Alu Paratha and Chatni/Curd
D) Paneer Fried Rice
E) Paneer Chowmin
F) Momo
G) Veg Roll